Seminarium dla młodych naukowców

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach skierowanych wyłącznie do doktorantów IFJ PAN oraz pracowników instytutu nie posiadających habilitacji.

Jednym z głównych celów tego cyklu spotkań jest wzajemne doskonalenie umiejętności prezentacji. Dlatego też forma seminariów zakłada duży udział dyskusji i rozmowy pomiędzy młodymi naukowcami w luźnej, przyjaznej atmosferze. Takie rozmowy mogą pomóc w przygotowaniu obrony doktoratu lub wystąpienia konferencyjnego. Ale nie tylko, bo nie mniej ważne jest wzajemne poznanie swoich zainteresowań i pasji, a także rozmowa o problemach i trudnościach w prowadzeniu badań.

Opiekunami seminarium są Michał Krupiński (NZ34) oraz Paweł Błasiak (NZ44). To do nich proszę zgłaszać wszelkie pytania, propozycje dotyczące spraw organizacyjnych oraz zgłoszenia wystąpień i prelegentów. Zapraszamy również Ciebie do zgłoszenia swojej prezentacji.

Ramy wystąpień są następujące:

– tematyka wystąpienia powinna odnosić się do własnych badań lub przemyśleń naukowych
– temat powinien zostać przedstawiony w sposób dostępny ogółowi fizyków, a nie tylko specjalistów z danej dziedziny
– czas: max. 40 minut wystąpienia + 20 minut dyskusji (z możliwością przedłużenia w razie potrzeb)
– prelegent wybiera w jakim języku będzie prowadzone seminarium (polski lub angielski)
– po seminarium każdy prelegent otrzyma merytoryczny i techniczny feedback od słuchaczy, zebrany w formie anonimowej ankiety

Aby docenić wysiłek włożony w wygłoszenie prezentacji, każde wystąpienie będzie punktowane w sprawozdaniach rocznych doktorantów i ocenie pracowników.

Ze względu na pandemię, seminaria obecnie odbywają się będą w formie zdalnej. Spotykamy się co drugi tydzień w poniedziałki, o godz. 16:00. Po wakacjach planowany jest powrót do tradycyjnych spotkań w IFJ PAN.

Lista dotychczasowych seminariów:

1. Magnetic and magnetotransport properties of metal – metal oxide – metal junctions
Juliusz Chojenka (31.05.2021)

2. Can nuclear physics explain effectiveness of proton therapy?
Leszek Grzanka (14.06.2021)

3. Quark-Gluon-Plasma and its mysteries
Rajeev Singh (28.06.2021)