Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zrzesza wszystkich uczestników Międzynarodowych Studiów Doktoranckich (MSD) oraz Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD).